fbpx

Ons verhaal

Organisatie

Stichting Islamitische Zorg werkt met met vaste krachten, tijdelijke krachten stagiaires en vrijwilligers.

 

Learning & Development

Ons scholingsbeleid is opgezet door pedagogische trainingsbureau’s waarbij jaarlijks gewerkt wordt aan collectieve en individuele deskundigheid binnen het team. Door onderwerpen uit casuïstiek als trainingsmateriaal te gebruiken om op deze manier praktijk en theorie samen te brengen streeft onze organisatie continu leren en bijsturen na.

Ons kernteam:

Ahmed,

Thijmen,

Nina,

Abdelmadjid,

Khatera,Oumayma,

Sana,

Sanaa,

Zied,

Marijke,

AmanitaOnze begeleiders:

Marliese,

Bahar,

Stephan,

Yasmina


Ons Online Team

Sarah

Simone

 

 

 

Ons profiel

Stichting Islamitische Zorg Nederland, Kvk: 859992706
Het profiel van de organisatie is tweeledig;

A. Opzetten en in stand houden van intercultureel zorgaanbod (door toe-
eigening en/of (onder)verhuur van registergoederen en het verkrijgen of
ter beschikking stellen van inventarisgoederen ten behoeve van de
zorginstelling

B. (Professionele) hulp, advies en ondersteuning aan jeugd, jongeren,
kwetsbare gezinnen, ouderen mensen met een beperking en vluchtelingen.

De organisatie richt zich hierbij met name op bi- of multiculturele gezinnen, alleenstaanden met veel kinderen, gezinnen met verstandelijk gehandicapte kinderen, vluchtelingen en huishoudens die zelf in een kwetsbare positie zitten of geraken en te maken hebben met migratie, armoede, tekort aan vitale levensmiddelen, eenzaamheid, depressie of huiselijk geweld.
 

missie en visie 

 

SIZ stelt zich ten doel veiligheid en betrokkenheid te bieden aan mensen die in een kwetsbare positie verkeren. Daarbij hoort een rustige en fijne
omgeving. Een plek waar betrokkenheid de norm is en een kind of persoon
veilig is en niet vervreemdt van ouders/verzorgers/dierbaren. Waar iemand even afstand kan nemen van ervaren druk of stress en tot zichzelf kan komen. Een plek waar vitaliteit en gezondheid hoog in het vaandel staan en we begrip en respect tonen voor iemands achtergrond en een mogelijk anders referentiekader. Een plek waar we voedsel bereiden dat aansluit bij individuele behoeftepatronen en ethische verantwoording van onze doelgroep (halal, vegan, vegetarisch) Een plek waar ruimte bestaat voor kennisuitwisseling tussen diverse nationaliteiten. Een plek waar solidariteit, burgerschap en pedagogische grondbeginselen wederkerig worden aangemoedigd en onderwezen.


“It takes a village to raise a child. It takes our local community to
support all”


Die gedachte omarmen we. Een kind of jongere staat niet op zichzelf, maar
groeit op in een omgeving waar de invloed van volwassenen groot is. We
geloven in de kracht van een sterk (opvoed)netwerk, de dialoog aangaan en elkaar helpen. Van ontmoeting tussen ouders tijdens het buitenspelen van hun kinderen tot het ontmoeten tijdens/door verschillende maatschappelijke initiatieven in de stad. Wij geloven in pedagogisch klimaat met natuurlijke en vanzelfsprekende participatieve verbondenheid, wederzijds leervermogen en respect voor verschillen vanuit de kernwaarden vertrouwen, veiligheid en verbondenheid.
[metatags: pedagogisch klimaat, halal, netwerk, opvoeden]

 

werkwijze

 

Wij geloven dat respect voor elkaar, betrokkenheid en steun bijdragen aan
de gezondheid en het welbevinden van de mens en helderheid, rust,
reinheid en regelmaat kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van vitaliteit en leefvaardigheden. Wij stoelen onze pedagogische aanpak op maatstaven van steun, stimulans en op moraliseren: de kinderen worden normatief gevormd, zodat zij op het rechte pad blijven, de maatschappij geen overlast bezorgen en zo succesvol mogelijk kunnen zijn in hun leven (op aarde) en in het hiernamaals. Daarbij is er bij de behandeling van onderwerpen wel ruimte voor de inbreng en vragen van de kinderen en voor dialoog, en wordt ook onderlinge uitwisseling aangemoedigd. Het (beter) bespreekbaar maken van opvoeden en alles wat daarbij komt kijken, is daarbij erg waardevol. Dit varieert van simpele vragen en het delen van ervaringen tot het vroeg signaleren van serieuzere problemen. En daar op een wijze mee omgaan die in het belang is van het kind. Samen willen we zorgen voor onze lokale samenleving en zorgzaam zijn voor onze broeders en zusters in de maatschappij. Met haar kernwaarden, expertise en diversiteit en sensitiviteit wordt ingezet op een proactieve en veilige sfeer.

Door het inzetten van herkenbare en identificeerbare sleutelfiguren en
begeleiders die handelen van universele pedagogische kernbeginselen
bereiken we een doortastende en doeltreffende werkwijze in de zorg– en
dienstverlening.

 

ons team 

 
Ons team bestaat uit mensen uit de doelgroep die inmiddels zelfredzaam zijn geworden en wat kunnen terug betekenen voor hun eigen doelgroep. Wij geloven dat iedereen kan hulp nodig hebben en iedereen kan solidair zijn of een helpende hand aanreiken. Zo hebben we een kernteam van mensen die zich wekelijks meer dan 24 uur inzetten voor ons project, Hieronder vallen communicatie medewerkers en een stagiair die zelf vluchteling zijn en uit Syrië komen, een ouderenraad van jongerenwerkers waaronder jongeren onder de 18 en een studenten/young professionals raad van de opleiding psychologie en pedagogie.
 

Raad van Bestuur

Eelke Yasmina Badawi-Voogd – penningmeester
Lelah Susanna Westerdaal  – secretaris
A.N. Rozeboom – voorzitter
 

 Governance Code / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

SIZ houdt zich aan de richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode Zorg 2017.
Doordat SIZ midden in de maatschappij staat hebben we een positie die haar kan verbeteren. Dit doen we op sociaal, ecologisch en economisch vlak (People, Planet en Profit). SIZ vertaalt dit  in een duurzaam inkoop- en vervoersbeleid en in een gezond werkklimaat voor haar medewerkers met de focus op haar kernwaarden in de omgang met mensen en door een laag energieverbruik door goede isolatie en energiezuinige apparatuur.
 
 

Kwaliteitsbeleid

Binnen Stichting Islamitische Zorg zijn er vele inspanningen geleverd om aan de normen te
voldoen van gedegen kwaliteitsbeleid. In 2019 is Stichting Islamitische Zorg volop bezig
geweest met de implementatie van een kwaliteitssysteem, waarbij de volgende elementen zijn
opgenomen:

• Hulpverleners en orthopedagogen zijn aangenomen die nu in het bezit zijn van
een zorg gerelateerde diploma en een SKI-registratie.
• Opvang van de cliënten is gewaarborgd
• Risicobeleid Stichting Islamitische Zorg

Stichting Stichting Islamitische Zorg heeft van in de afgelopen 2 jaar samengewerkt met meer dan 50 cliënten en heeft aanzienlijke verandering, waarde en zorg gebracht voor gezinnen, jeugd en jongeren uit de provincies Groningen, Drenthe en Friesland die het meest in nood zijn.

Stichting Islamitische Zorg ziet zichzelf als onmisbaar in Groningen. De stichting positioneert zich als dienend aan een specifieke multiculturele doelgroep anders dan ander aanbieders door haar korte wachtlijst. Hiernaast anticipeert Stichting Islamitische Zorg sneller op het gebied van uitbreiding in opvang zonder wachtlijsten. Verwijzers hebben dikwijls behoefte aan snelle plaatsing in zorg. Wij bieden een intensieve vorm van zorg aan die in met name Groningen en andere noordelijke provinciën die op dit moment heel schaars is.

Het waarborgen van kwaliteitsbeleid heeft in alle gelederen van Stichting Islamitische Zorg de hoogste prioriteit. Derhalve is in de afgelopen periode de nodige deskundigheid en capaciteit binnengehaald en waar nodig extern aangewend. Met dit plan benadrukken we nu meer dan ooit continu moeten blijven leren en werken om scherp te blijven op veranderende vragen en de toenemende zorgzwaarte van onze cliënten. Bovendien moeten we ons er terdege van bewust zijn dat succesvolle hulpverlening en begeleiding sterk afhankelijk is van onze stabiliteit als opkomende en groeiende organisatie.”Wij gaan zelf geen kinderen uit huis plaatsen! Soms merken we in gesprekken dat dat de angst van onze broeders en zusters is.
Wij spelen in op de behoefte van ouders en kinderen met een islamitische achtergrond. En daarnaast spelen we in op de behoefte van de enorme tekorten voor goede opvang voor jongeren.

Jongeren zullen in een familiaire en professionele setting zich veilig kunnen ontwikkelen. Er zijn veel jongeren die geen passende woonvorm kunnen vinden en nu in bijvoorbeeld gesloten instellingen terecht komen.
Veelal niet omdat jeugdzorg vindt dat het kind daar hoort. Maar simpelweg omdat er geen andere mogelijkheden zijn.

Jongeren komen in aanraking met middelen en gebruiken die ze op nog slechtere paden brengt. We kunnen en mogen niet wegkijken en zeggen: dat is “het lot” van deze jongeren! Allah heeft ons de opdracht te geven om voor onze jongeren te zorgen. Soms hebben jongeren ouders die door zware psychische problematiek niet meer voor hun kind / kinderen kunnen zorgen. Ook deze kinderen komen in gesloten instellingen.
Jongeren komen uit onveilige situaties naar onveilige situaties. De druk en de angst dat de isoleercel weer ingezet gaat worden zorgt voor onrust.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Islamitische Zorg is een instellingen die de samenleving beoogt te dienen in algemeen nut.

O.a. de volgende organisaties hebben aan onze initiatieven in 2020 bijgedragen / (financieel) beoordeeld:

Zakaat FondsZakaat Fonds (Zakaat.eu) steunt Stichting Islamitische Zorg in de oprichting van het eerste Islamitische Tehuis voor Weeskinderen in Nederland.

KANSFONDS, GEVEN OM EEN ANDER - Almanak voor het Notariaat

Stichting Kansfonds helpt mensen omzien naar kwetsbaren zodat niemand buitengesloten raakt. Elk jaar steunen ze ruim 500 kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen waaronder ons project Corona Care