fbpx

Privacy Policy

Algemene Voorwaarden

Www.stichtingislamitischezorg.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.stichtingislamitischezorg.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Islamitische zorg. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Stichting Islamitische zorg, gevestigd aan het Zernikepark 1 te Groningen, nader te noemen “SIZ”, sluit; offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop, overeenkomsten van (ver)huur en leveringen, daaronder begrepen.

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt. 

Aansprakelijkheid

SIZ is, noch jegens de cliënt, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SIZ, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. SIZ is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.

SIZ is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SIZ, nimmer, noch jegens de cliënt, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.

Ontbinding

SIZ is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:

  • de cliënt afspraken niet nakomt of in verzuim is.

Geheimhouding

SIZ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SIZ gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en SIZ zich ter zaken niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SIZ niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Toepasselijk recht

  1. Elke rechtsverhouding tussen SIZ en de opdrachtgever zal worden beheerst door het Nederlands recht.

 

Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met SIZ, of een overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen, met uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van SIZ, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Islamitische zorg is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Islamitische zorg.

 

Stichting Islamitische zorg streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.stichtingislamitischezorg.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Islamitische zorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.stichtingislamitischezorg.nl op deze pagina.

en_USEnglish
Stichting Islamitische Zorg